Documenten

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.
Voor meer informatie verwijzen we u naar de website scholen op de kaart.
Klik hier voor meer informatie.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids.

Via scholen op de kaart kunt u hier de schoolgids downloaden.

Kledingprotocol:

Stichting Essentius heeft huisregels opgesteld wat betreft de kleding. Het volledige protocol kunt u hier downloaden.

AVG protocol:

Algemene verordening gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 is de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.
Het zorgvuldig en integer omgaan met persoonsgegevens is altijd al een belangwekkend thema in het onderwijs, deze wet heeft ertoe geleid dat er opnieuw een bewustwording is gekomen rondom bescherming persoonsgegevens.
De functionaris gegevensbescherming, stelt procedures en reglementen op, die vervolgens ook dienen te worden nageleefd, de functionaris ziet daar samen met de directeur bestuurder en schoolleiders op toe.

Via onderstaande link kunt u het Privacyreglement van Essentius in Pdf-formaat bekijken:

Privacyreglement


Zorgstructuurplan

In een zogenaamd zorgstructuurplan staat te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. De zorg wordt in vier ringen ingedeeld en beschreven: standaardzorg, ondersteuning, speciale zorg en (een verwijzing naar) speciaal onderwijs. Binnen Essentius is afgesproken hoe deze vertaald wordt in de praktijk. Klik hier voor deze route.

GGD en maatschappelijk werk

Ilze Overbeek is onze jeugdverpleegkundige namens de GGD Noord -en Oost-Gelderland.
3 maal per jaar is er inloopspreekuur bij ons op school.  
Wat kan de GGD voor de ouders betekenen ?? Voor meer informatie klik HIER

Daarnaast is Buurtzorg Jong onze partner bij opvoedingsvragen.
De IB-ers kunnen u verder helpen als u vragen heeft over de mogelijkheden van Buurtzorg Jong.

Lotte Radstake en Lotte van Erk zijn direct verbonden aan onze school.
Zij bieden hulp en ondersteuning bij vragen of zorgen over de opvoeding, het gedrag, de ontwikkeling en het dagelijks functioneren van uw kind. Ook jongeren kunnen ons bellen of mailen als zij een vraag hebben. Wanneer nodig realiseren zij een verwijzing naar specialistische jeugdhulp.
Eerstvolgende inloopmomenten zijn:

- maandag 9 oktober van 8.15 - 9.30 uur
- donderdag 9 november 8.15 -9.30 uur
- maandag 11 december 8.15 - 9.30 uur


Klik hier voor meer informatie.

Respect protocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde respect(pest)protocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag. Klik hier om het respect(pest)protocol van onze school te bekijken.

Gescheiden ouders:

Klik HIER voor het protocol dat geldt binnen de school.

 

 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT