Gonneke Ter Laak (ouder)              Bastiaan Matla (ouder)       Jurgen Weijl (ouder)

     


Medezeggenschapsraad

Jaarverslag schooljaar 2019-2020 van de MR van Kindcentrum Oersprong 


Voorwoord

Kindcentrum Oersprong is verplicht een MR te hebben op grond van de Wet Medezeggenschap Scholen. De MR bestaat uit een afvaardiging van ouders en leerkrachten die – formeel – overleggen over het beleid van Kindcentrum Oersprong. De MR bespreekt met de directie alle zaken die de school aangaan. Anders dan bijvoorbeeld de Ouderraad heeft de MR bepaalde bevoegdheden (het verlenen van instemming of het geven van advies). De directie moet dan ook over bepaalde onderwerpen eerst instemming of advies vragen aan de MR, voordat ze een besluit neemt.  

Wij (MR Oersprong) zijn deels ‘toezichthouder’ en deels ‘meedenker’ in het beleid van Kindcentrum Oersprong. Wij doen ons best samen met de directie actief naar de toekomst te kijken en samen na te denken over belangrijke beleidszaken binnen de school. Zo is voor ouders en leerlingen goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat van groot belang. Voor de leerkrachten is het daarnaast ook belangrijk dat er een goede rechtspositie is. Wij streven ernaar een proactieve raad te zijn die niet alleen reageert op actuele ontwikkelingen, maar zich ook inzet om vooruit te kijken en visie te ontwikkelen op het beleid binnen de Oersprong. Onze verantwoordelijkheid vertaalt zich in een jaarverslag zoals deze voor 2020 en betreft het schooljaar 2019-2020

In dit verslag blikken we terug op een bijzonder schooljaar. Een jaar waarin we gestart zijn met een nieuwe directeur. Na een uitvoerige selectieprocedure, waarin ook de MR een grote rol speelde, zijn we schooljaar 2019-2020 gestart met Marca van Empelen als nieuwe directeur van Kindcentrum Oersprong. Met haar aan het roer zien we de toekomst van onze school vol vertrouwen tegemoet. Maar schooljaar 2019- 2020 was ook het jaar waarin we te maken kregen met een zeldzame en unieke situatie als gevolg van de Covid19- uitbraak en de daarop volgende maatregelen. Het was een enorme uitdaging voor het team, de kinderen en de ouders deze situatie in goed banen te leiden. De MR heeft meegedacht in de mogelijkheden rondom de maatregelen en het weer opstarten van de school en kan tevreden terugkijken op de keuzes die in die tijd gemaakt zijn en op de prettige samenwerking en betrokkenheid.

 

Samenstelling MR

De MR van Kindcentrum Oersprong bestaat uit leden:  3 vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en 3 vertegenwoordigers van de leerkrachten (personeelsgeleding). We mochten in het schooljaar 2019-2020 twee nieuwe ouders verwelkomen, namelijk Bastiaan Matla en Gonneke Terlaak. Een ouder vulde de plek op van voormalig lid Dennis Huizer, de ander liep een jaar mee als beoogd opvolger voor Sieneke Bleumer. Zij heeft ons, na vele jaren lid te zijn geweest van de MR, aan het eind van schooljaar 2019-2020 verlaten. We danken Sieneke voor haar inzet en zijn blij met de betrokkenheid van Gonneke en Bastiaan bij Kindcentrum Oersprong. Afgelopen schooljaar was de samenstelling als volgt:  

Oudergeleding: Jurgen Weijl,  Gonneke Terlaak en Bastiaan Matla. 

Personeelsgeleding: Saskia Koster, Yvette Overbeek, Nienke te Kaat (voorzitter)

Bijeenkomsten van de MR

De MR heeft het afgelopen jaar 7 samenkomsten gehad, waarvan 1 via Teams (online) en 1 avond met andere MR’en en de GMR. Op de agenda stonden steeds een aantal ‘vaste’ onderwerpen (die mede in verband staan met allerlei ontwikkelingen), aangevuld met actuele zaken. De directie is bij alle vergaderingen aanwezig geweest om een aantal zaken rondom het Oersprong, financiën en andere schoolontwikkelingen toe te lichten. In de Corona-tijd is er regelmatig online (mail)contact geweest om zaken rondom de herstart van de scholen etc. te bespreken.

De vergaderingen van de MR zijn voor iedereen (ouders en leerkrachten) vrij toegankelijk. Wilt u bij een vergadering aanwezig zijn, dan vragen wij u dit van tevoren aan te geven (mroersprongulft@essentius.nl). De MR kan, om diverse redenen, besluiten een deel van de vergadering besloten te houden.  

De MR en de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad)

Voor bovenschoolse zaken binnen Stichting Essentius is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad samengesteld, de GMR. De GMR komt 7 keer per jaar bijeen. De GMR bestaat momenteel uit 6 leden. Elke school heeft een contactpersoon vanuit de GMR om zaken mee te kunnen bespreken. Voor Kindcentrum Oersprong was dat in het schooljaar 2019-2020 Bram Ruesink. Hij is bij 1 vergadering aanwezig geweest om kennis te maken met de nieuwe directeur en de nieuwe leden.

De belangrijkste onderwerpen

In de eerste vergadering van elk jaar maakt de MR een jaarplanning, waarin onderwerpen zijn opgenomen die de MR met de directie wil bespreken. Daarin komen jaarlijks terugkerende thema’s voor, zoals bijvoorbeeld de begroting en de jaarrekening, leer-/ en schoolontwikkelingen, het formatieplan, sociaal jaarverslag van de school, vakantierooster, onderzoek onderwijsinspectie, de schoolgids en het jaarverslag van de MR. Hieronder staat een opsomming van de belangrijkste onderwerpen die de MR dit jaar heeft besproken:

Plannen en ambities directie
Formatie en formatieplan
Schoolplan
Vakantierooster
Jaarplan en jaarcijfers
Ouder betrokkenheid 3.0

Profilering en social media
Coronamaatregelen en herstart school

Schoolondersteuningsprofiel

Risico inventarisatie en evaluatie

Samenwerking met de directie         

De taak van de MR is de belangen van ouders en personeel te behartigen bij de vorming of bij de uitvoering van het beleid door de directie. Dit is continu een proces van wederzijds respect en vertrouwen. Het afgelopen jaar verliep het overleg met de nieuwe directie op een prettige en constructieve wijze. De directie is open over haar verwachtingen en ambities en staat open voor de inbreng van de MR.

Formatieplan              

De MR is betrokken geweest bij het samenstellen van het formatieplan voor het schooljaar 2019-2020. De MR (personeelsgeleding) is telkens op de hoogte gesteld van nieuwste ontwikkelingen rondom het beleid dat gevoerd werd. De PG toetst in dit proces op arbeids- en educatie kwaliteit.  


Bouwkundige ontwikkelingen

Met name het buitengebied was een aandachtspunt. Voor de verdere invulling van het buitengebied zijn dit jaar goede stappen gezet in een verdere ontwikkeling van een duurzame, veilige en prettig buitengebied. Ook de verkeersveiligheid  rondom de school blijft punt waar we regelmatig op terugkomen. Optimale benutting van de ruimte in het gebouw blijft een uitdaging. Gelukkig is er door een goede samenwerking in ieder geval een eigen ruimte voor personeel vrijgemaakt. Hier wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Ook zijn de afspraken rondom de pauzetijden verbeterd. Voor de MR was dit de afgelopen jaren een aandachtspunt met het oog op een goede werkomgeving om zodoende de kwaliteit voor leraren en leerlingen te verbeteren.

In de onderbouw zijn er stappen gezet voor de aanschaf van nieuw meubilair en herinrichting van de lokalen. Helaas is door Corona alles op een laag pitje komen te staan, dus dit wordt meegenomen in 2020-2021.

Huishoudelijk Reglement       

Door de MR is een Huishoudelijk Reglement opgesteld. Hierin worden gemaakte afspraken vastgelegd, zoals de leden/verkiezingen, agenda, verslaglegging en jaarplanning. Aan het begin van elk schooljaar wordt dit reglement geactualiseerd.    

Ontwikkelingen onderwijs

Stichting Essentius en Kindcentrum Oersprong hebben een gezonde ambitie het onderwijs zo goed mogelijk aan te bieden. PBS (positive behaviour system) is op Oersprong de leidraad voor een positief schoolklimaat. In het schooljaar 2019-2020 zijn er nieuwe methodes aangeschaft voor technisch lezen (Karakter) en rekenen (Pluspunt 4) en heeft het team heeft zich verdiept in EDI, een instructiemodel dat men zich eigen wil maken. De onderbouw heeft een nieuwe visie uitgewerkt voor de groepen 1-2-3 en verdiept zich, naast EDI, ook in ontwikkelpunten binnen het klassenmanagement.

Een vooruitblik naar 2020-2021

Hoewel we niet weten wat Corona ons nog gaat brengen, zijn we het nieuwe schooljaar vol goede moed gestart. Bij het team en de directie liggen genoeg ambities en ontwikkelpunten waaraan men het komende jaar (verder) wil werken. De kwaliteit van het onderwijs, de werkomstandigheden, de krimp en ouderbetrokkenheid blijven speerpunten voor de MR. Uiteraard volgen we ook actuele zaken nauwkeurig. In samenspraak hopen we erop een positieve bijdrage te kunnen leveren aan een oersterke Oersprong en gaan we voor gezamenlijk grenzeloos groeien.   

    

 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT