Jaarverslag 2018-2019

Jaarverslag schooljaar 2018-2019 van de MR van basisschool Oersprong. 

Voorwoord
De afgelopen 7 jaar ben ik als ouder onderdeel geweest van de Medezeggenschapsraad. Eerst als lid, later als voorzitter. Eerst voor de Dobbelsteen en later voor Oersprong. In deze jaren heb ik de school, het team en de stichting Essentius steeds beter leren kennen. We hebben een hoop zien gebeuren en veranderen en we hebben hier als MR een zeer positieve bijdrage aan kunnen leveren. Ik kijk met bijzonder veel plezier terug op deze jaren en wil langs deze weg het team complimenteren op hun betrokkenheid, vastberadenheid om altijd het beste te doen voor de leerlingen en hun enorme passie voor het vak. Tevens wil ik langs deze weg Sandra Giesen bedanken voor de fijne en open samenwerking. Voor mij houdt het hier op in de MR en ben ik zeer blij met de aanmeldingen van nieuwe betrokken ouders die er tijd en energie voor over hebben van de Oersprong een steeds mooiere school te maken. Hoewel we het samen doen is het beleid van een school in handen van het schoolbestuur. Dit beleid is meestal van invloed op de leerlingen, het personeel en de ouders. Voor deze (in-)direct betrokkenen is de medezeggenschap geregeld in de “Wet medezeggenschap scholen”. Wij (MR Oersprong) zijn deels ‘toezichthouder’ en deels ‘meedenker’. Wij doen ons best actief, samen met de directie naar de toekomst te kijken en samen na te denken over belangrijke beleidszaken binnen de school. Zo is voor ouders en leerlingen goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat van groot belang. Voor de leerkrachten is het daarnaast ook belangrijk dat er een goede rechtspositie is. Wij streven ernaar een proactieve raad te zijn die niet alleen reageert op actuele ontwikkelingen, maar zich ook inzet om vooruit te kijken en visie te ontwikkelen op het beleid binnen de Oersprong. Onze verantwoordelijkheid vertaalt zich in een jaarverslag zoals deze voor 2019 en betreft het schooljaar 2018-2019  

Namens de MR,
Dennis Huizer  

Oersprong is verplicht een MR te hebben op grond van de Wet Medezeggenschap Scholen. De MR bestaat uit een afvaardiging van ouders en leerkrachten die – formeel – overleggen over het beleid van De Oersprong. De MR bespreekt met de directie alle zaken die de school aangaan. Anders dan bijvoorbeeld de Ouderraad heeft de MR bepaalde bevoegdheden (het verlenen van instemming of het geven van advies). De directie moet dan ook over bepaalde onderwerpen eerst instemming of advies vragen aan de MR, voordat ze een besluit neemt.   Samenstelling De MR van De Oersprong bestaat uit 6 leden:  3 vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding)  3 vertegenwoordigers van de leerkrachten (personeelsgeleding)   Tot en met juni 2019 was de samenstelling als volgt:  

Oudergeleding:          Sieneke Bleumer, Jurgen Weijl Dennis Huizer (voorzitter, vertrekkend)   Personeelsgeleding:   Nienke te Kaat Saskia Koster Yvette Overbeek    

Bijeenkomsten van de MR De MR heeft het afgelopen jaar 11 samenkomsten gehad. Op de agenda stonden steeds een aantal ‘vaste’ onderwerpen (die mede in verband staan met allerlei ontwikkelingen), aangevuld met actuele zaken. De interim directie (Mw. Sandra Giesen) is bij 7 vergaderingen aanwezig geweest om een aantal zaken rondom de brede school, financiën, nieuwe directeur en andere schoolontwikkelingen toe te lichten. 3 samenkomsten waren onderdeel van het werving en selectiebeleid van de nieuwe directeur waarbij de MR een actieve rol heeft gespeeld.  

De vergaderingen van de MR zijn voor iedereen (ouders en leerkrachten) vrij toegankelijk. Wilt u bij een vergadering aanwezig zijn, dan vragen wij u dit van tevoren aan te geven (mroersprongulft@essentius.nl). De MR kan, om diverse redenen, besluiten een deel van de vergadering besloten te houden.  

De MR en de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad)
Voor bovenschoolse zaken is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad samengesteld, de GMR. De GMR komt 7 keer per jaar bijeen. De GMR bestaat momenteel uit 6 leden.   Belangrijkste onderwerpen In de eerste vergadering van elk jaar maakt de MR een jaarplanning, waarin onderwerpen zijn opgenomen die de MR met de directie wil bespreken. Daarin komen jaarlijks terugkerende thema’s voor, zoals bijvoorbeeld de begroting en de jaarrekening, leer-/ en schoolontwikkelingen, het formatieplan, sociaal jaarverslag van de school, vakantierooster, onderzoek onderwijsinspectie, de schoolgids en het jaarverslag van de MR. Hieronder staat een opsomming van de belangrijkste onderwerpen die de MR dit jaar heeft besproken: Samenwerking met interim-directeur
Formatie en verkiezingen nieuwe MR
Krimp en de gevolgen daarvan
Formatieplan
Schoolplan
Vakantierooster
Jaarcijfers
Huishoudelijk reglement
Ouder betrokkenheid 3.0
Ouderraad Communicatie  

Samenwerking met de directie         
De taak van de MR is de belangen van ouders en personeel te behartigen bij de vorming of bij de uitvoering van het beleid door de directie. Dit is continu een proces van wederzijds respect en vertrouwen. Het afgelopen jaar verliep het overleg met de directie op een prettige en constructieve wijze. We verwachten dat de huidige directie en de nieuw te vormen directie in de toekomst dezelfde samenwerking nastreeft.  

Formatieplan              
De MR is betrokken geweest bij het samenstellen van het formatieplan voor het schooljaar 2018-2019. De MR (leraar geleding) is telkens op de hoogte gesteld van nieuwste ontwikkelingen rondom het beleid dat gevoerd werd. De LG toetst in dit proces op arbeids- en educatie kwaliteit.  

Bouwkundige ontwikkelingen
Met name het buitengebied blijft een aandachtspunt. Voor de verdere invulling van het buitengebied zijn dit jaar goede stappen gezet in een verdere ontwikkeling van een duurzame, veilige en prettig buitengebied. De krapte in het gebouw is een vast agenda punt geworden. Gelukkig is er door een goede samenwerking weer een eigen ruimte voor personeel vrijgemaakt, echter wordt deze in de praktijk toch nog vaak ingezet voor andere doeleinden. Dit zal een aandachtspunt blijven voor de MR met het oog op een goede werkomgeving om zodoende de kwaliteit voor leraren en leerlingen te verbeteren.  

Huishoudelijk Reglement       
Door de MR is een Huishoudelijk Reglement opgesteld. Hierin worden gemaakte afspraken vastgelegd, zoals de leden/verkiezingen, agenda, verslaglegging en jaarplanning. Aan het begin van elk schooljaar wordt dit reglement geactualiseerd.     Ontwikkelingen onderwijs      De stichting Essentius en de Oersprong hebben een gezonde ambitie het onderwijs zo goed mogelijk aan te bieden. PBS (positive behaviour system) is een leidraad samen met Oersterk onderwijs. Het is de afgelopen jaren nog zoeken geweest naar de juiste vormen maar de interim directie en het team hebben hier het afgelopen jaar flinke stappen gezet naar een herkenbare en werkbare vorm. Wij verwachten dat de nieuwe directeur met het team deze positieve lijn doorzet.  

Een vooruitblik naar 2019-2020
Het komende jaar zijn er enkele veranderingen te verwachten. De grootste zal zijn dat er een toegewijde fulltime directeur begint (Mw. Marca van Empelen) die met het team meer gezicht en sturing zal gaan geven aan de unieke identiteit van de Oersprong. Tevens zal de MR er iets anders gaan uitzien met het vertrek van de huidige voorzitter per dit jaar en het aankomende vertrek van Sieneke Bleumer aan het einde van het komende jaar. De kwaliteit van onderwijs, de werkomstandigheden, de krimp en ouderbetrokkenheid blijven speerpunten voor de MR. In samenspraak rekenen we zo een positieve bijdrage te kunnen leveren aan een oersterke Oersprong en gezamenlijk grenzeloos te groeien.        
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl