Zorgroute:

Binnen ons kindcentrum is er veel aandacht voor de zorg. De interne begeleiders (IB) hebben regelmatig contact met ouders, waarvan de kinderen extra zorg nodig hebben.

n een zogenaamd zorgstructuurplan staat te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. De zorg wordt in vier ringen ingedeeld en beschreven: standaardzorg, ondersteuning, speciale zorg en (een verwijzing naar) speciaal onderwijs. Binnen Essentius is afgesproken hoe deze vertaald wordt in de praktijk.

De zorgroute kunt u hier downloaden.

Kledingprotocol:

Stichting Essentius heeft huisregels opgesteld wat betreft de kleding. Het volledige protocol kunt u hier downloaden.

Gescheiden ouders:

Binnen onze school geldt het volgende protocol voor gescheiden ouders:

Respect protocol:

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde respect(pest)protocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag. Klik hier om het respect(pest)protocol van onze school te bekijken.

AVG protocol:

Sinds 25 mei 2018 is de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.
Het zorgvuldig en integer omgaan met persoonsgegevens is altijd al een belangwekkend thema in het onderwijs, deze wet heeft ertoe geleid dat er opnieuw een bewustwording is gekomen rondom bescherming persoonsgegevens.
De functionaris gegevensbescherming, stelt procedures en reglementen op, die vervolgens ook dienen te worden nageleefd, de functionaris ziet daar samen met de directeur bestuurder en schoolleiders op toe.

Via onderstaande link kunt u het Privacyreglement van Essentius in Pdf-formaat bekijken:

Privacyprotocol